Omvärldsbevakning för styrelser

Tidsbrist är det i särklass vanligaste problemet med omvärldsbevakning för styrelser.

Samtidigt växer betydelsen av att kontinuerligt upptäcka och förstå händelser i den konkurrensmiljö man verkar.

De organisationer som låter strategi och affärsplan styra omvärldsbevakningen har stora fördelar att vinna.

Vi erbjuder en kostnadsfri introduktionskurs i omvärldsbevakning enligt den metoden (ca 1h). Du kan även skräddarsy din utbildning om du vill fokusera eller fördjupa dig inom ett speciellt område.

Intelliwell har utvecklat en metod som är anpassad för styrelsens behov:

  • Fokus på strategiska mål
  • Fördela uppgifter
  • Samverka med VD och ledning
  • Kan anpassas och uppdateras

Eftersom vi når valfria öppna webbsidor optimerar vi relevans och tajming och minimerar tidsåtgången utan att tumma på kvaliteten.

Intelliwell hjälper styrelser med bättre beslutsunderlag.

Vi bevakar och rapporterar marknadshändelser och andra strategiska områden på ett tidseffektivt och dynamiskt sätt.

Vi skräddarsyr bevakningsprofiler och håller dem uppdaterade i en föränderlig värld.

Kontakta oss

Introduktionskurs: Omvärldsbevakning för styrelser

Styrelser som bevakar sin omvärld fattar klokare beslut.

Det finns massor av fördelar med en effektiv omvärldsbevakning. Problemet är att uppgiften snabbt växer till ohanterliga nivåer, blir för tidskrävande och inte passar in i det strategiska arbetet på ett naturligt sätt.

Vi erbjuder en kostnadsfri introduktionskurs som beskriver en metod där omvärldsbevakningen görs lättillgänglig och med minimal tidsbelastning.

Kursen omfattar följande områden:

Anpassa omvärldsbevakningen

Det finns inte en modell som passar alla organisationer. Tvärtom ska omvärldsbevakning anpassas till organisationens behov och resurser.

Det är ofta i det initiala skedet många goda intentioner fastnar. Insikten om omvärldsbevakningens betydelse finns, men därefter faller man in i generella mallar och modeller som inte svarar på de organisations-unika frågorna. Då blir resultaten klena och arbetet känns bortkastat.

kursen går vi igenom metoder som med hög precision fångar de omvärldsförändringar som är väsentliga för den enskilda organisationen, anpassade till styrelsens strategiska behov skapar minimal arbetsbelastning för ledamöterna

Jobbet är redan gjort – nästan

Den tyngsta delen i all omvärldsanalys och omvärldsbevakning är att formulera syftet och beskriva spelplanen, det vill säga aktörer, förutsättningar, hinder, möjligheter m.m.

Den informationen finns redan, i de flesta fall, i form av strategisk planering, affärsplan och andra styrdokument. Då ska givetvis omvärldsbevakningen anpassas och dra nytta till detta.

kursen visar vi hur det går till i praktiken.

Arbetsfördelning mellan Styrelse och VD

…skapar en bättre diskussion i styrelserummet.

VD och ledningsgruppen har vanligen betydligt djupare detaljkunskap om aktuella frågor, viktiga aktörer, trender, rykten m.m., än vad styrelseledamöter rimligen hinner skaffa sig. Det kan leda till att VD’s rapportering upptar alltför lång tid på styrelsemöten, eller att ledamöter upplever att de inte är insatta och därför “pacificeras” i diskussionerna. Det är olyckligt.

kursen diskuterar vi detta och föreslår en arbetsfördelning som ger styrelsen initiativet inom sina ansvarsområden, höjer kvaliteten på styrelsediskussionen samt reducerar arbetsbelastning och informationsförluster.

Analys av bevakningsresultat

Omvärldsbevakning är inget självändamål.

Det är en förutsättning för att kunna fatta informerade beslut som i sin tur alltid föregås av analys. När omvärldsbevakningen utgår från strategi och affärsplan underlättas analysprocessen väsentligt. Det blir enklare att urskilja det som utvecklas enligt de ursprungliga scenarierna och övrigt som är nytt, avvikande eller sticker ut på annat sätt.

kursen åskådliggör vi när beslut och aktiviteter kan delegeras och när de bör föranleda fördjupad analys och högre beslutsfattande.

Kommunikation och samverkan

Omvärldsanalys handlar i stor utsträckning om att länka samma olika informationsbitar så att de bildar ett mönster. Det som saknar informationsvärde för en individ, eller ett sammanhang, kan vara den avgörande pusselbiten i någon annan ögon.

Därför ska metoder, rutiner och verktyg för kommunikation och samverkan vara kända och enkla att använda. Annars är risken att allt arbete med omvärldsbevakning förlorar i värde. Det försvagar konkurrenskraft och intern tillit.

kursen visar vi olika sätt att kommunicera och samverka i det vardagliga arbetet.